marva - promotes alternatives to guardianshipמרווה פועלת לקידום והטמעת חלופות למינוי אפוטרופוס כגון: כלי תכנון משפטיים (יפוי כח רפואי, יפוי כח מתמשך, ועוד), הסדרים משפטיים ספציפיים וקבלת החלטות נתמכת.

העמותה מקיימת סדנאות והרצאות בנושא ואף מייעצת בתפירה פרטנית של פתרונות אפשריים.

תוכנית לקידום הנושא בקרב אנשים החולים בדמנציה, בני משפחתם ואנשי מקצוע בתחום, פועלת בשיתוף פעולה עם עמותת "עמדא".