כלי תכנון משפטיים (advanced legal planning). 

כלי תכנון משפטיים מאפשרים לאדם להיערך מבעוד מועד למצב בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות בענייניו, באמצעות מתן יפוי כח או הנחיות מקדימות, הן בתחום הכלכלי והן בתחום הרפואי. מודל זה שם דגש על קבלות החלטות במקומו של האדם, בהתאם לרצונותיו ולהנחיותיו, ובפועל מייתר את הצורך במינוי אפוטורפוס.

בישראל, עד לתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס החקיקה הסדירה כלי תכנון משפטיים בתחום הרפואי בלבד. התיקון הוסיף את הכלי של ייפוי כוח מתמשך שבאמצעותו ניתן למנות מקבל החלטות חלופי למכלול ענייניו של האדם - הן הרפואיים, הן האישיים והן הרכושיים. 

ייפוי כוח רפואי על פי חוק זכויות החולה - טופס ד'. 

ייפוי כוח רפואי על פי סעיף 16 לחוק זכויות החולה מאפשר למנות מיופה כוח שיקבל החלטות במקום מיפה הכח בכל הנוגע להתערבויות רפואיות  "סטנדרטיות". 

יפוי כח זה מהווה הרחבה של יפוי הכח הרפואי שהיה נוהג טרם תיקון 18 לחוק. יפוי הכח כיום מאפשר לתת יפוי כח גם בתחום בריאות הנפש, כך שמיופה הכח יוכל לקבל החלטות בנוגע לטיפול נפשי בקהילה; לקבל מידע רפואי בכל הנוגע לאשפוזים פסיכיאטרים של האדם ולהחליט בדבר אשפוזים פסיכיאטרים ושחרור מאשפוזים.

ניתן לחתום על הייפוי כוח בפני אחד מחמשת אנשי המקצוע הבאים: עורכת דין, רופאה, פסיכולוגית, עובד סוציאלי ואחות. עם זאת כל הוראה הנוגעת לאפשרות של מיופה הכח  להורות על אשפוז בניגוד להסכמת מייפה הכח, דורשת חתימה מול פסיכיאטר.

ייפוי כוח והנחיות מקדמיות על פי חוק הנוטה למות

כלי תכנון זה מאפשר לאדם לתת הנחיות מפורטות בכל הנוגע להארכת חיים. הוראות אלה תכנסנה לתוקף במידה ואותו אדם יהיה אדם הנוטה למות, כהגדרתו בחוק החולה למות, כאשר תתעורר השאלה האם לתת לו טיפולים מאריכי חיים או להמנע ממתן טיפולים אלה.

ייפוי כוח מתמשך 

בדומה לכלי התכנון המשפטיים בתחום הרפואי, אף כאן יכול אדם להתכונן למצב עתידי בו אולי לא יוכל לנהל את ענייניו. יפוי הכח המתמשך מאפשר למנות מיופה כח אחד או יותר, ביחד או לחוד, לצורך ניהול העניינים הרכושיים, האישיים והרפואיים (למעט בעניינים של הארכת חיים, המוסדרים בחוק החולה הנוטה למות).

המונח "עניינים אישיים" מתייחס, על פי סעיף 32ב' לחוק, לעניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לשאלה האם להיות מטופל בבית או במוסד וכדומה. 

הממנה יכול להשאיר בידי מיופה הכח את הסמכות להחליט בכל ענייניו. הממנה יכול לתת הנחיות מקדמיות, המגדירות את רצונו ומנחות את מיופה הכח כיצד לפעול בענייניו בעתיד.

מיופה הכח יוכל לפעול בשם הממנה בעניינים המפורטים ביפוי הכח, אך עדיין ישנן כמה הגבלות הקבועות בחוק - מיופה הכח לא יהיה רשאי לבצע פעולות במקרקעין ובעזבון, לתת תרומות ומתנות ולפעול בכספים בהיקף גדול, מבלי אישורו של בית המשפט.  

את יפוי הכח עורכים מול עורך דין שהוכשר במיוחד לעריכת יפוי כח מתמשך.  יפוי הכח מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי, וכדי להפעילו יש צורך בחוות דעת רפואית, הקובעת כי הממנה אינו כשיר עוד לנהל את ענייניו בעצמו.